Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de daarachter staande betekenis:

MAV: M. Arens Vastgoed B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34316541 en alle handelsnamen, rechtspersonen en vennootschappen in haar groep zoals bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;

Opdrachtgever: De wederpartij van MAV bij de Opdracht;

Partij(en): MAV en Opdrachtgever gezamenlijk, respectievelijk afzonderlijk;

Opdracht: De schriftelijke overeenkomst tussen Partijen ingevolge waarvan MAV diensten verleent aan Opdrachtgever tegen betaling van het Honorarium;

Honorarium: De ingevolge de Opdracht door Opdrachtgever aan MAV te betalen vergoeding;

en

Waar het enkelvoud voor bepaalde begrippen wordt gebruikt is daaronder mede verstaan het meervoud van die begrippen en vice versa.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten (inclusief alle vervolg-, gewijzigde of aanvullende Opdrachten), die aan MAV worden verstrekt en door MAV worden aanvaard, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (rechts-)betrekkingen.

2.2 Een Opdracht wordt uitsluitend aanvaard door MAV en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn degenen, die voor of ten behoeve van MAV, in dienstbetrekking of anderszins werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de Opdracht niet door hun dood, ook niet indiende Opdracht is verleend aan een bepaald persoon in het bijzonder.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde, die MAV – in dienstverband bij MAV of anderszins – bij de uitvoering van enige Opdracht inschakelt of die in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

2.4 De uitvoering van Opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever en anderen dan Opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en zij kunnen daaraan geen rechten ontlenen. MAV niet aansprakelijkheid jegens derden anders dan Opdrachtgever.

2.5 Als een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één Opdrachtgever dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die voor henjegens MAV voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht.

2.6 De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever of anderen, die afwijken van of strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.1 Een Opdracht loopt voor (i) bepaalde, (ii) onbepaalde tijd of (iii) voor de duur van een bepaald project.

3.2 De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt door het loutere verstrijken van de duur waarvoor de Opdracht is aangegaan zonder dat daarvoor enige opzegging nodig is.

3.3 Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging waartoe ieder der Partijen gerechtigd is, zulks met inachtneming van hetgeen overigens in dit artikel 3.3 is bepaald. Opzegging van een Opdracht voor onbepaalde tijd geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden en bij aangetekende post met bericht van ontvangst dan wel bij deurwaardersexploot. Gedurende de opzegtermijn zijn Partijen onverkort gehouden hun verplichtingen uit hoofde van de Opdracht stipt en volledig na te komen.

3.4 Een project voor de duur van een bepaald project eindigt op het moment van volbrengen van het projectzonder dat daarvoor enige opzegging nodig is.

3.5 Ongeacht hetgeen overigens in dit artikel 3 is bepaald zijn Partijen gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigendoor schriftelijke opzegging vanwege gewichtige redenen zoals een ernstige verstoring van de relatie tussen Partijen, alsmede surseance van betaling of faillissement van de andere Partij of staking van diens bedrijfsvoering.

4.1 MAV legt de hoogte c.q. de wijze van berekening van het Honorarium en doorbelasting van verschotten en kosten aan Opdrachtgever vast in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2 MAV zal aan Opdrachtgever de verschotten en andere kosten, die MAV bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht in redelijkheid maakt ten behoeve van Opdrachtgever, doorbelasten.

4.3 Alle in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting, verrekening of inhouding binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle vorderingen op Opdrachtgever wegens verschuldigd honorarium of anderszins zijn per direct opeisbaar bij het einde van de Opdracht.

4.4 Opdrachtgever is bij gebreke van tijdige en/of volledige nakoming van haar (betalings-)verplichtingen jegens MAV zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van MAV op Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook direct opeisbaar.

4.5 In geval van verzuim van Opdrachtgever dient Opdrachtgever aan MAV de volgende bedragen cq. vergoedingen te voldoen (i) de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek over het openstaande bedrag en (ii) de (buiten-)gerechtelijke (incasso-)kosten, die worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimumbedrag van EUR 500, zulks onverminderd het recht van MH op vergoeding van alle schade die zij daadwerkelijk heeft geleden als gevolg van het verzuim.

5.1 Elke aansprakelijkheid van MAV en/of door MAV ingeschakelde (rechts-) personen voor schade, die Opdrachtgever lijdt voortvloeiend uit of verband houdend met (de uitvoering van) de Opdracht door MAV is, behoudens bewuste roekeloosheid of opzet zijdens MAV, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door MAV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van MAV beperkt tot tweemaal het door de Opdrachtgever aan MAV voor de betreffende Opdracht in het betreffende kalenderjaar betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 50.000. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking (weten of moeten weten) daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

5.2 Opdrachtgever zal MAV en/of eventuele door MAV ingeschakelde (rechts-) personen vrijwaren voor alle aanspraken van derde(n) die voortvloeien uit of verband houden met enige Opdracht.

6.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels verkrijgbaar. In geval van verschil van mening over de inhoud of strekking van deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.arensvastgoed.nl.

6.2 Partijen zijn gehouden alle informatie met betrekking tot de Opdracht die hen bekend wordt en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, volledig geheim te houden en niet te openbaren aan derden. MAV is echter wel bevoegd om informatie te gebruiken voor reguliere publicitaire doeleinden.

6.3 MAV is gerechtigd haar rechten voortvloeiend uit of verband houdend met enige Opdracht of rechtbetrekking als bedoeld in artikel 2.1 over te dragen. Voor zover nodig geeft Opdrachtgever bij voorbaat haar toestemming voor dergelijke overdracht door ondertekening van de Opdracht.

7.1 Iedere (rechts-)betrekking als bedoeld in artikel 2.1 is onderworpen aan Nederlands recht.

7.2 Alle geschillen die uit een dergelijke (rechts-)betrekking voortvloeien zullen ter beslechting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien MAV als eisende partij optreedt, kan zij het geschil ook aanhangig maken bij een rechter die zonder dit beding

bevoegd is.