Disclaimer

Arens Makelaars (eigenaar van deze site) streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze site. Arens Makelaars heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. Arens Makelaars accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Het auteursrecht, de databankrechten en de overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud en de vormgeving van) deze site berusten bij Arens Makelaars. De auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Materiaal van deze website mag niet op enigerlei wijze gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van Arens Makelaars. Arens Makelaars staat uitdrukkelijk niet toe dat op stelselmatig en herhaalde wijze informatie van deze site wordt opgevraagd en of (her)gebruikt of anderszins ter beschikking wordt gesteld aan het publiek al dan niet door middel van links, deeplinks of frames ten behoeve van de diensten van derden.

Door Arens Makelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door haar verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Deze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag van het ter zake gefactureerde honorarium.

Privacyverklaring

Arens Makelaars hanteert de Privacyverklaring van NVM.

Heeft u vragen over privacy of over uw gegevens?
Stuurt u dan gerust een mail naar info@arensmakelaars.nl

Algemene voorwaarden

Arens Makelaars hanteert de Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij van NVM.